Narystė asociacijoje

Asociacijos narių priėmimo, jų kompetencijos vertinimą ir išstojimo klausimus, fiziniam asmeniui pateikus prašymą, juridiniam asmeniui ir nutarimą (protokolo išrašą) apie pageidavimą tapti Asociacijos nare, Asociacijos narių teikimu – sprendžia Asociacijos valdyba.

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų šalių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pripažįsta šiuos įstatus, dalyvauja Asociacijos veikloje.

Asociaciją sudaro: nariai ir garbės nariai.

Stojantysis pasirašytinai susipažįsta su Asociacijos įstatais, pateikia prašymą ir trijų Asociacijos narių rekomendacijas, sumoka stojamąjį nario mokestį, viešai pristato savo veiklą, pasiekimus amatų tradicijų puoselėjimo, kultūros ir/ar švietimo srityse ir pateikia ją apibūdinančią medžiagą.

Asociacijos narių priėmimo, jų kompetencijos vertinimo ir išstojimo klausimus, fiziniam asmeniui pateikus prašymą, juridiniam – ir nutarimą (protokolo išrašą) apie pageidavimą tapti Asociacijos nariu (-e), Asociacijos narių teikimu, sprendžia asociacijos valdyba.

Asociacijos narys gali būti pašalinamas iš Asociacijos už įstatuose nurodytų pareigų nevykdymą. Asociacijos nario pašalinimo klausimą sprendžia Asociacijos valdyba.

Asociacijos garbės nariai renkami Asociacijos susirinkime (konferencijoje). Jie stojamojo ir metinio nario mokesčio nemoka, Asociacijos valdyme nedalyvauja.

Narystė prarandama:

  • bet kada raštu pareiškus valią išstoti iš asociacijos;
  • nemokant metinio nario mokesčio ilgiau kaip 2 mėnesius pasibaigus nustatytam terminui;
  • nesilaikant šių įstatų, bei vidaus tvarkos taisyklių;
  • savo veikla kompromituojant asociacijos veiklą;
  • nevykdant prisiimtų įsipareigojimų;
  • su asociacija nutraukimas be svarbios priežasties ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui laikomas kaip savanoriškas išstojimas iš Asociacijos. Ar priežastis yra laikoma svarbia, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia valdyba.
  • likvidavus Asociaciją.

Narių sąrašą tvarko Pirmininkas